تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

حداقل نیازها

 

چه مواردی قابل تبدیل به مدارک دانشگاهی میباشد ؟

آنچه بسیار حائز اهمیت است ، اینست که شما بدون نیاز به گذراندن واحد درسی و یا قبولی در آزمون ورودی این دانشگاهها ، در صورت داشتن سوابق کاری و گذراندن دوره های علمی غیر آکادمیک ، مدارک معتبر دانشگاهی دریافت نمایید.

در مقاطع مختلف حداقل نیاز جهت تبدیل سوابق کاری به مدارک دانشگاهی عبارتند از:


دیپلم دبیرستان همین حالا اقدام نمایید


درصورتیکه تحصیلات شما زیر مقطع دیپلم باشد میتوانید با داشتن موارد زیر از یکی از کالجهای معتبر امریکایی مدرک دیپلم دریافت نمایید.

1) حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط با رشته مورد نظر.

2) یکسال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر.

 

فوق دیپلم همین حالا اقدام نمایید

جهت اخذ مدرک فوق دیپلم موارد زیر مورد نیاز میباشد:

1) حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط با رشته مورد نظر با شرط دارا بودن دیپلم.

2) یکسال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر.

 

لیسانس همین حالا اقدام نمایید

جهت اخذ مدرک لیسانس دارا بودن دیپلم الزامی است.

1) حداقل چهار سال سابقه مرتبط با رشته مورد نظر.

2) سه سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر.

3) دو سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر و جوایز و تقدیرنامه.

 

فوق لیسانس همین حالا اقدام نمایید

جهت اخذ فوق لیسانس داشتن مدرک لیسانس الزامی است.

1) حداقل شش سال سابقه مرتبط با رشته مورد نظر.

2) چهار سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر.

3) سه سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر و جوایز و تقدیرنامه.

 

دکترا همین حالا اقدام نمایید

برای اخذ دکترا دارا بودن مدرک فوق لیسانس الزامی است در غیر اینصورت دکترای افتخاری اعطا خواهد شد.

1) حداقل سیزده سال سابقه مرتبط با رشته مورد نظر.

2) شش سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر

3) چهار سال سابقه کاری باضافه دوره های علمی گذرانده شده مرتبط با رشته مورد نظر و جوایز و تقدیرنامه.

4) ارائه تز علمی.

5) ثبت اختراع.