تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

رتبه دانشگاههای امریکایی

CONTINENT RANK

UNIVERSITY

WORLD RANK

SIZE

VISIBILITY

RICH FILES

SCHOLAR

1

Massachusetts Institute of Technology

1

2

1

3

10

2

Harvard University

2

7

4

16

1

3

Stanford University

3

4

3

1

48

4

University of California Berkeley

4

5

2

6

87

5

Cornell University

5

1

11

9

50

6

University of Wisconsin Madison

6

3

5

8

124

7

University of Michigan

7

6

7

20

44

8

University of Minnesota

8

13

26

4

16

9

University of Washington

9

9

17

2

136

10

University of Pennsylvania

10

24

12

29

49

11

Pennsylvania State University **

11

64

6

17

197

12

University of Texas Austin

13

20

21

10

117

13

Texas A&M University

14

40

28

5

53

14

University of Maryland *

15

34

22

14

73

15

University of California Los Angeles UCLA

17

11

18

21

181

16

Columbia University New York

18

22

16

23

205

17

Purdue University

20

35

34

15

82

18

Carnegie Mellon University

21

15

32

12

175

19

University of Illinois Urbana Champaign *

22

50

9

31

271

20

University of North Carolina Chapel Hill

23

30

23

19

217

21

California Institute of Technology CalTech

25

79

8

64

199

22

Michigan State University

26

18

36

13

239

23

University of Chicago

27

66

24

67

46

24

University of Florida

28

14

52

7

125

25

Rutgers University

29

24

45

11

168

26

University of California San Diego

30

10

35

25

223

27

Duke University

33

32

40

30

155

28

Princeton University

35

56

20

48

280

29

New York University

36

33

43

26

172

30

Yale University

38

58

15

68

322

31

University of Arizona

40

29

46

18

256

32

University of California Irvine

42

61

29

38

354

33

Georgia Institute of Technology

44

71

71

35

43

34

University of Pittsburgh

45

76

62

46

37

35

University of Utah

46

27

31

55

458

36

University of Virginia

47

37

38

37

460

37

Virginia Polytechnic Institute and State University

48

63

59

63

62

38

Johns Hopkins University **

49

17

49

43

374

39

North Carolina State University

50

54

76

28

109

40

Florida State University

52

42

74

41

107

41

University of California Santa Cruz

55

215

13

109

531

42

Iowa State University

56

42

63

22

322

43

University of Colorado Boulder

57

54

66

24

254

44

University of California Davis

58

58

58

32

280

45

University of Southern California

59

42

65

59

149

46

Arizona State University

59

36

51

56

294

47

Washington University Saint Louis

61

46

48

58

362

48

University of California Santa Barbara

63

51

57

61

343

49

Oregon State University

64

21

113

66

104

50

University of Massachusetts Amherst

65

173

64

86

164

51

University of Iowa

68

80

79

52

271

52

Vanderbilt University

69

41

83

162

149

53

University of Nebraska Lincoln

70

80

106

125

57

54

University of Georgia

71

60

93

49

271

55

University of Oregon

72

114

84

97

140

56

Colorado State University

73

136

44

141

498

57

University of New Mexico

76

141

159

57

19

58

George Mason University

78

143

102

54

194

59

Boston University

79

119

72

80

428

60

University of Delaware

88

91

98

74

372

61

Brigham Young University

89

73

130

129

155

62

Ohio State University

90

87

148

182

66

63

Northwestern University

94

127

112

88

265

64

University of Missouri Columbia

97

99

94

124

337

65

Rensselaer Polytechnic Institute

99

123

100

90

407

66

University of Kentucky

102

104

186

27

261

67

University at Buffalo

106

109

92

106

486

68

Washington State University Pullman

108

146

119

104

277

69

University of Tennessee Knoxville

115

95

95

96

622

70

Rice University

117

151

88

143

439

71

Louisiana State University

118

166

157

103

135

72

University of Connecticut

119

195

117

122

280

73

Georgetown University

122

228

47

481

550

74

Brown University

123

134

99

165

483

75

University of Illinois Chicago

125

106

147

73

469

76

University of Oklahoma

131

67

141

95

650

77

University of Houston

132

158

103

87

756

78

Tufts University

133

111

60

440

768

79

University of South Florida

138

126

134

114

617

80

Indiana University/Purdue University Indianapolis

139

310

90

243

389

81

University of South Carolina

140

230

122

79

624

82

University of Notre Dame

142

210

169

110

245

83

University of Kansas

144

192

164

137

256

84

Utah State University

145

214

127

241

313

85

Dartmouth College

152

200

82

248

797

86

Emory University

153

98

125

217

640

87

Syracuse University

158

239

123

163

511

88

University of North Texas

159

28

223

85

643

89

University of Rochester

164

175

140

179

494

90

West Virginia University

180

70

225

218

362

91

University of Miami

184

181

177

228

406

92

Michigan Technological University

185

357

116

176

760

93

Auburn University

188

186

256

188

165

94

Georgia State University

191

292

257

118

186

95

Northeastern University *

195

332

176

196

388

96

University of Wisconsin Milwaukee

200

333

87

354

1,024

97

University of California Riverside

201

234

156

234

626

98

George Washington University

202

316

114

339

745

99

Drexel University

204

298

194

180

472

100

Kansas State University *

216

256

179

135

834