تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

نظام آموزشی در کشور امریکا

Untitled 1

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ ابتدايي‌ در كشور امريكا از شش‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و در مجموع‌ دوره‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستاني‌ دوازده‌ سال‌ است‌ كه‌ در پايان‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ High School Diploma داده ‌مي‌شود.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ كشور امريكا داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌High School Diploma الزامي‌ است، ضمناً‌ نتايج‌ امتحان‌ عمومي‌ كه‌ هر سال‌ از دارندگان‌ ديپلم‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد جزو شرايط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ است. البته‌ دانشجويان‌ خارجي‌ بايد از آزمون‌ زبان‌ انگليسي‌TOEFL نمره‌مناسبي‌بگيرند. دانشگاه‌ها در امريكا متمركز هستند و مدارك ‌را خودشان‌ صادر مي‌كنند.

نظام ‌آموزشي‌ در كليه ‌مراكز آموزش‌ عالي‌ امريكا واحدي ‌است.

‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

1) ‌: Associate Degree شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ از كالج‌هاي‌ دو ساله‌ يا پس‌ از گذراندن‌ دو سال‌ تحصيل‌ از يك‌ دوره‌ چهار ساله‌ دانشگاهي‌ است.

2) : Bachelor شامل چهار سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ مي‌باشد.

3) ‌: Master شامل دو سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره، دارا بودن‌ مدرك‌ Bachelor با ارايه‌ نتايج‌ ورودي‌ مانندGRE ،شرط‌ معدل ‌و معرفي‌ استادان ‌الزامي‌ است.
در بيشتر دانشگاه‌ها اين ‌دوره ‌همراه ‌با ارايه ‌پايان‌نامه‌ علمي‌ است.
البته ‌گذراندن ‌اين ‌دوره ‌با تعداد بيشتر واحد نيز ميسر است
.

4) ‌Engineer Degree و : Specialistاين‌ نوع‌ مدارك‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ بعد از گرفتن‌ Master دربعضي ‌از رشته‌ها ارايه ‌مي‌شود.

5) ‌: (Doctor of Philosophy) Ph.D براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معمولاً‌ دارا بودن‌ مدرك‌Master الزامي‌ است. براي‌ دوره‌ Ph.D. در امريكا دانشجو بايد دروس‌ تعيين‌ شده، امتحان‌ جامع، پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ و دفاع‌ شفاهي‌ را با موفقيت‌ بگذراند.
طول‌ متوسط‌ دوره‌ دكترا در دانشگاه‌هاي‌ امريكا چهار سال‌ است.
مدرك‌
Ph.D. گاهي‌ مستقيما‌ بعدازBachelor و بدون‌ گذراندن‌Master داده ‌مي‌شود.

6) ‌: Doctor of Science - Doctor of Engineering - Doctor of Education - Doctor of Public Administration مدارك ‌ديگري‌ هستند كه ‌از سوي‌ دانشگاه‌هاي ‌امريكا صادر مي‌گردند.

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

1) مدارك‌Associate Degree از مراكز آموزش‌ عالي‌ و كليه‌ مدارك‌ دانشگاهي (آكادميك) با 2 يا 3 سال‌ تحصيل، معادل‌ حداقل‌ 72 واحد با شرط‌ تحصيل‌ پيوسته‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك ‌Bachelor نمي‌شود، در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود. اگر از 72 واحد، حداقل‌ 36 واحد تخصصي‌ باشد، كارداني‌ با گرايش‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

2) مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

a. تبصره: درصورت‌ نداشتن‌ ديپلم ‌دبيرستان، كميسيون ‌ارزشيابي‌ براساس‌ مدارك‌ ارايه ‌شده، نظر مي‌دهد.

3) مدارك‌Master باشرط ‌داشتن‌كارشناسي،ازدانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1و 2، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

a. تبصره: مدارك‌ Masterاخذ شده‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه‌هاي‌ 1 و 2 آورده‌ نشده‌ است، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ معدل‌ 8/2 از 4 به عنوان كارشناسي ارشد ارزشيابي مي شود در صورتي كه معدل پائين تر از 8/2 از 4 باشد از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي - پژوهشي و حرفه اي متقاضي (اخذ آزمون) ارزشيابي مي شود.

4) مدارک Engineer Degree و Specialist با داشتن مدارک Master "کارشناسی ارشد" در تخصص یادشده ارزشیابی می شود ویا با نظر کمیسیون ارزشیابی ،صحت صدور آن تایید می گردد.

5) مدارك‌Ph.D. ، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

a. ‌تبصره: مدارك‌Ph.D. مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ نامشان ‌در فهرست ‌دانشگاه‌هاي ‌گروه‌ 1و 2 آورده ‌نشده‌ است، به ‌شرط ‌ارايه ‌يك ‌مقاله ‌علمي ‌از پايان‌نامه‌ دوره ‌دكترا در نشريات‌ معتبر بين‌المللي‌ غير محلي با نمايه بين المللي، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

6) مدارک Doctor of Science/ Doctor of Public Administration / Doctor of Engineering / Doctor of Education مانند مدارک Ph.D. ارزشیابی مي‌شود، بااین تفاوت که در رای صادره عنوان لاتین مدرک درانتهای آن درج می شود. .

7) مدارک صادره‌ از كليه‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌هاي‌ امريكا در ديگر كشورها براساس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ آن‌ كشور ارزشيابي‌ مي‌شود.

8) مدارك‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در زمان‌ شروع‌ به‌ تحصيل‌ دانشجو توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه‌ امريكا كه‌ در كتاب‌Higher Education Directory معتبر (Accredited) شناخته‌ نشده‌ باشد، ارزشيابي‌ نمي‌شود.